Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030″

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje

 

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus  vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto vaiko asmenybes ugties koncepcija

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ tvarkos aprašai

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ smurto ir/ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ smurto ir/ar patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2023 m.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Bitė“ ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Bitė“ karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ priešmokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ darbuotojų veiksmų įtarus ugdytinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bite“  vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“  darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ 1-3 m. ir 4-7 m. amžiaus grupių pusryčių/pietų/vakarienės valgiaraštis 15 dienų

Alergenų sąrašas

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ darbo tvarkos taisyklės

 

Informacija atnaujinta — 2023/03/29 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems