Pranešėjų apsauga

Galimybę apie pažeidimą pranešti turi visi lopšelio-darželio ,,Bitė“ darbuotojai ir ugdytinių tėvai. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu. Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Atsakinga lopšelyje-darželyje ,,Bitė“ už gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimą lopšelio-darželio tarybos pirmininkė Evelina Ražinskienė. Informacija apie pažeidimą teikiama užpildant nustatytos formos pranešimą Pranešimo apie pažeidimą forma el. paštu razinskienee@gmail.com. Atsakingas asmuo per 5 darbo dienas po informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja tokią informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Atsakingas asmuo, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, atsakingas asmuo  informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę. 

Jei informacija apie pažeidimą pateikęs asmuo negavo atsakymo arba lopšelyje-darželyje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į Kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą. 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

 

Informacija atnaujinta — 2022/11/21 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems