Paslaugų kainoraštis

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje:

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 10 Eur.
Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas: 

 • už patiekalų gamybą –  0,58 Eur;
 • už produktus:
Grupės 1
maitinimas (pusryčiai arba vakarienė
1
maitinimas (pietūs) 
2
maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)
3
maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)
4
maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)
Lopšelio grupės  0,61 Eur 1,24 Eur  1,85 Eur 2,47 Eur 2,80 Eur
Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,70 Eur 1,50* Eur 2,20* Eur 2,90* Eur 3,24* Eur

Pastaba. *Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir pagal Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintus nemokamo maitinimo įkainius.

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas, t.y. vaikas per dieną maitinimas savo iš namų atsineštu maistu).  Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

Vaikai, augantys šeimoje, kurioje taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų:

 •  jei šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 •  jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • jei vaikui nustatytas neįgalumas;
 • jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša įstaigai ir pateikia prašymą dėl vaiko nelankymo;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą,
 • jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu.
 • jei vaikas nelanko švietimo įstaigos:
 • dėl ligos;
 •  tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;
 •  vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;
 •  mokinių atostogų metu;
 •  nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 •  kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;
 •  kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo arba dirba slenkančiu darbo grafiku;
 •  kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos. Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo galimybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) įspėjami raštu ir įpareigojami perskaičiuoti atlyginimą sumokėti per mėnesį ne ginčo tvarka.

Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) atlyginimo lengvatos gali būti taikomos ir kitais Apraše nenumatytais atvejais Savivaldybės tarybos sprendimu.

Jei atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas du mėnesius, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje skolos iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

 

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

 

Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas

Informacija atnaujinta — 2023/07/12 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems