ATRANKA Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGAS

2020-11-16

ATRANKA Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGAS

Biudžetinė įstaiga Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“, į. k. 190528774, esantis adresu: Lieporių g. 4, Šiauliai, skelbia atranką į priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigas. Bus sudaroma neterminuota sutartis (1,1 et.) nuo 2021-01-04.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

2. Baigta ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą.

4. Gebėti organizuoti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomąjį procesą.

5. Gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus.

6. Išmanyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo metodus, pritaikytų ugdymo programų rengimo principus.

7. Gebėti bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje.

8. Gebėti kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

9. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: teksto rengykle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

10. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

Prioritetai: Darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje; bent vienos ES šalių (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbos mokėjimas; patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus, seminarus;  išklausytos kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai).

Pretendentas turi būti nepriekaištingos reputacijos kaip numatyta  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalies 2 punkte ir 51 straipsnio 1 punkte.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ direktoriaus vardu).

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei jis yra),  taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus galima pateikti elektroniniu paštu logopedinisdarzelis@splius.lt.

Dokumentai priimami 17 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2020 m. gruodžio 2 d. 15 val.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuojami asmeniškai.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ direktorė Ilona Kazlauskienė, tel. (8-652) 06 680.

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems