ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGAS

2023-05-08

ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGAS

Biudžetinė įstaiga Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“, į. k. 190528774, esantis adresu: Lieporių g. 4, Šiauliai, skelbia atranką į ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigas. Bus sudaroma  neterminuota sutartis (1,1 et.) nuo 2023-06-19.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų ) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą.

3. Gebėti organizuoti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomąjį procesą.

4. Gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus.

5. Išmanyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo metodus, pritaikytų ugdymo programų rengimo principus.

6. Gebėti bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje.

7. Gebėti kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

8. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: teksto rengykle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

Pretendentas turi būti nepriekaištingos reputacijos kaip numatyta  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalies 2 punkte ir 51 straipsnio 1 punkte.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ direktoriaus vardu).

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei jis yra).

6. Gyvenimo aprašymą.

7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus galima pateikti elektroniniu paštu logopedinisdarzelis@splius.lt.

Dokumentai priimami 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2023 m. birželio d. 2 dienos 15 val.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuojami asmeniškai.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8 41 55 27 44.

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems